Wycena służebności Kraków

Wycena służebności – oferta

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest szacowanie prawa własności nieruchomości, co w potocznie rozumiane jest jako wycena wartości nieruchomości. Przedmiotem wyceny mogą być także innego rodzaju prawa do nieruchomości, m.in. ograniczone prawa rzeczowe, takie jak np. służebność.

Czym jest służebność?

Ograniczone prawa rzeczowe dotyczą rzeczy, która stanowi własność innej osoby. Prawa te umożliwiają osobom, którym one przysługują na korzystanie z tej rzeczy w pewnym, ograniczonym zakresie.
Jednym z takich praw rzeczowych jest służebność. Powoduje ona, iż poprzez obciążenie jednej nieruchomości zwiększa się użyteczność innej nieruchomości. W drodze ustanowienia tego prawa można też zaspokoić potrzeby wskazanej osoby lub też umożliwić prowadzenie działalności określonym podmiotom.

Wycena służebności

Rodzaje służebności

Kodeks cywilny rozróżnia trzy rodzaje służebności: gruntową, osobistą oraz przesyłu. Można je scharakteryzować następująco:

  • – służebność gruntowa – obciąża jedną nieruchomość na rzecz każdego właściciela innej nieruchomości. Właściciel nieruchomości, któremu przysługuje dane prawo, może w oznaczonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej. Służebność może także wiązać się z pewnymi ograniczeniami dla właściciela nieruchomości obciążonej. Najczęściej spotykanym rodzajem tego typu służebności jest służebność drogi koniecznej.
  • – służebność osobista – w swoim zakresie odpowiada służebności gruntowej, przy czym może przysługiwać tylko określonej osobie fizycznej. Jest ona głównie spotykana jako służebność mieszkania.
  • – służebność przesyłu – jej obszar uregulowań jest zbieżny z zakresem określonym przy służebności gruntowej, przy czym prawo to ustanawiane jest na rzecz przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie usług związanych z przesyłem np. gazu lub energii elektrycznej i musi w tym celu korzystać ze stosownej infrastruktury.

Wycena służebności

Powodów, dla których szacuje się wartość tego ograniczonego prawa rzeczowego jest sporo. Mogą się one wiązać np. z kwestiami majątkowymi, odszkodowawczymi, podatkowymi czy też z potrzebą ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.

W zależności od celu, wycena służebności może służyć oszacowaniu korzyści z dysponowania tym prawem lub w związku z wpływem, jaki ma ona na wartość nieruchomości obciążonej.

Przy określaniu wartości nieruchomości obciążonej służebnością zawsze uwzględnia się wpływ tego prawa na wartość nieruchomości. Może ono powodować utratę wartości całej posesji lub tylko jej części – tej, na której jest wykonywane. Poprzez wycenę służebności można ostatecznie oszacować wartość nieruchomości obciążonej.

Wycena służebności przeprowadzana jest w oparciu o stosowne dokumenty określające stan i sytuację nieruchomości obciążonej.

Zapraszamy do korzystania z usług Biura Wycen Majątkowych Kalbarczyk Rzeczoznawcy. Świadczymy usługi głównie na terenie Krakowa i okolic. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jaki i instytucjonalnych oraz biznesowych.

Wycena służebności Kraków i Wieliczka – jakie dokumenty są niezbędne?

W celu dokonania wyceny służebności w Krakowie, Wieliczce i okolicznych miejscowościach, wymagamy dostarczenia stosownych dokumentów. Ich typ zależy od rodzaju realizowanej służebności.

Zazwyczaj do wykonania usługi są niezbędne:

– mapa z zaznaczoną służebnością,
– kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej,
– numer księgi wieczystej,
– aktualny wypis z rejestru gruntów,
– inne rodzaje dokumentów dotyczące stanu i przeznaczenia nieruchomości, a także zakresu służebności.

czytaj więcej

Wycena służebności przesyłu

Jednym z rodzajów wyceny wykonywanej przez naszych specjalistów jest operat szacunkowy służebności przesyłu. Wycena służebności (Wieliczka, Kraków oraz w okolicznych miejscowościach) dotyczy urządzeń służących do odprowadzania albo doprowadzania energii elektrycznej, gazu, pary bądź płynów wchodzących w skład nieruchomości w sytuacji, gdy należą one do przedsiębiorstwa.

Zdarza się, że właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona niezbędna do prawidłowego korzystania z urządzeń przesyłowych. W takich przypadkach przedsiębiorca może zażądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeśli z kolei to przedsiębiorca nie zgadza się na zawarcie wspomnianej umowy, a jest ona wymagana do sprawnego użytkowania urządzeń do przesyłu, to właściciel nieruchomości może zażądać wynagrodzenia za ustanowienie owej służebności.

Wykonujemy m.in. wyceny służebności przesyłu w sytuacjach, gdy konieczne jest określenie wartości roszczeń, które mogą przysługiwać właścicielowi gruntu w związku z występowaniem instalacji przesyłowych na jego nieruchomości. Może on bowiem domagać się odszkodowania z tytułu utraconych pożytków, za zmniejszenie wartości nieruchomości czy też zapłaty za korzystanie z owej nieruchomości.

Wycena służebności osobistej

Zajmujemy się ponadto wyceną służebności osobistej. To rodzaj służebności przysługującej konkretnej osobie fizycznej. Polega on na obciążeniu oznaczonej nieruchomości na rzecz owej osoby. Służebność lokalu obciąża nieruchomość wyłącznie w takiej części, w jakiej uprawnionemu przysługuje prawo do korzystania z niej.

Wykonujemy wyceny służebności w Krakowie lub Wieliczce m.in. na potrzeby podatku albo oszacowania wartości nieruchomości. W drugim przypadku wartość prawa służebności osobistej określamy, wykorzystując różne techniki, m.in. metodę dyskontowania strumieni pieniężnych.

Wycena służebności gruntowej

Dokonujemy również wycen służebności gruntowych, powstałych np. na podstawie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu, umowy lub zasiedzenia. Wykonujemy operaty służące m.in. ustaleniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (przebieg wodociągu, gazociągu itp.), podziałowi majątku, naliczeniu opłat cywilno-prawnych, wskazaniu wartości nieruchomości czy też określeniu kwoty podatku od spadku albo darowizny. Najczęściej realizujemy wyceny służebności przechodu oraz przejazdu drogi koniecznej.

Zapraszamy także do zapoznania się z tematem:

Wycena służebności Kraków – Tel. 505-571-866