Wycena nieruchomości Kraków

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, dla potrzeb zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych itd.). Przepisy prawa definiują rodzaje wartości, jakie rzeczoznawca majątkowy może określić oraz jakie podejścia, metody i techniki rzeczoznawca powinien zastosować, aby poprawnie wycenić nieruchomość.

Decyzję o tym, jaki rodzaj wartości wyceny nieruchomości zostanie określony oraz jakie podejście, metoda i technika zostanie zastosowana, podejmuje rzeczoznawca majątkowy i jest ona uzależniona m.in. od celu wyceny, indywidualnych cech danej nieruchomości oraz od dostępnych informacji o rynku nieruchomości. Wybór ten nie jest całkowicie dowolny.

Rzeczoznawca majątkowy musi się kierować zasadami wyceny zawartymi w przepisach prawa oraz w standardach zawodowych. Zasady wyceny w niektórych przypadkach wprost nakładają na rzeczoznawcę określenie wskazanego rodzaju wartości (np. wartość rynkową nieruchomości wywłaszczonej) lub zastosowanie konkretnego podejścia w wycenie (np. podejście porównawcze przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste). Standardy zawodowe to reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Są ustalane i ogłaszane przez Ministra w drodze obwieszczenia.

Opracowanie rzeczoznawcy powinno zawierać zastosowaną przez niego metodologię obliczeń wartości nieruchomości oraz wynik końcowy. Wyróżnia się cztery metody: podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe, a także mieszane. W pierwszym przypadku zakłada się, że wartość danego mienia odpowiada cenom, jakie uzyskały podobne nieruchomości, tzn. posiadające takie same cechy, zbliżoną wielkość oraz lokalizację. Właśnie podejście porównawcze bywa najczęściej stosowane w praktyce do wyceny nieruchomości Kraków oraz wszystkich miast województwa Małopolskiego jak i całej Polski. Podejście dochodowe stosuje się w przypadku, gdy dana nieruchomość ma charakter dochodowy tj. może przynosić dochód, np. opłat za czynsz.

W takim przypadku konieczne staje się zgromadzenie informacji na temat dochodów uzyskiwanych przez podobne nieruchomości, a także zysków generowanych lub możliwych do pozyskania z mienia będącego przedmiotem wyceny. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości szacuje się koszt jej odtworzenia przy zastosowaniu takich samych materiałów oraz techniki budowlanej. Wyceny takiej nieruchomości dokonuje się przeważnie w celu ustalenia wartości odszkodowania, a do jej przeprowadzenia stosuje się podejście kosztowe. Czasem zdarza się, że specyfika danej nieruchomości wymaga nietypowych procedur wyceny, polegających na łączeniu różnych metod. W takim przypadku mówi się o podejściu mieszanym. Operat szacunkowy, poza metodologią i wynikiem, powinien zawierać także dokumentację fotograficzną oraz odpis z księgi wieczystej, a w razie potrzeby także wypis z ewidencji gruntów.

Wycena nieruchomości - przykładowa nieruchomość

W celu ustalenia wartości nieruchomości istotne jest, aby skorzystać z usługi wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł. Rzeczoznawca Majątkowy musi posiadać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odbyte praktyki zawodowe oraz wykształcenie kierunkowe. Nabycie wyżej wymienionych uprawnień skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest opinia sporządzona w formie pisemnej – operat szacunkowy. Forma i treść operatu szacunkowego są określone w przepisach prawa.
Każdy, kto chce uzyskać opinię o wartości nieruchomości, może zlecić wycenę. Czasami obowiązek skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego wynika wprost z przepisów. W celu wyceny nieruchomości zapraszam do kontaktu.

W trakcie wyceny rzeczoznawca majątkowy może określić jedną z trzech rodzajów wartości nieruchomości: rynkową, odtworzeniową i katastralną

Z usług rzeczoznawcy możemy śmiało skorzystać, jeżeli chcemy uzyskać informacje o wartości nieruchomości takich jak: działki, kamienice, domy, biura, magazyny, hale produkcyjne, lokale mieszkalne własnościowe, jak i spółdzielcze, lokale usługowe, mienie zabużańskie, a także do określenia wartości czynszów, służebności przesyłu, służebności drogowych oraz innych praw do nieruchomości.

To i wiele innych czynników, które trzeba uwzględnić przy pracy rzeczoznawcy sprawia, że jest kwestią niezwykle ważną, aby trafić pod skrzydła odpowiedniej i wykwalifikowanej osoby. Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy przy wycenie nieruchomości to zapewne trafili Państwo doskonale. Doświadczenie jakie posiadam oraz liczne certyfikaty uprawniające mnie do wykonywania zawodu oraz potwierdzające nabyte kompetencje sprawiają, ze moje usługi świadczę na najwyższym poziomie. W celu wykonania wyceny nieruchomości zapraszam do kontaktu.

Wycena nieruchomości Kraków

Usługę wyceny nieruchomości świadczę na terenie Krakowa oraz okolic. Jestem świadomy, że koszt ustalenia wartości to niezwykle istotna dla Państwa kwestia. O ile jednak forma i treść operatu szacunkowego zostały ściśle określone przez normy prawne, tak nie wprowadzono urzędowego cennika za pracę rzeczoznawcy. Ostateczny koszt wynika z okoliczności konkretnej wyceny. Zależy przede wszystkim od sytuacji prawnej nieruchomości oraz jej rodzaju. W zależności od tego, czy przedmiotem wyceny jest mieszkanie, dom, lokal użytkowy czy teren niezabudowany, rzeczoznawca musi podjąć inny zestaw działań, w skład których wchodzi m.in. analiza lokalnego rynku i planu miejscowego, dokumentów na temat danej nieruchomości, a także dostępnych informacji o podobnych nieruchomościach. Wszystkie wydatki związane z jej gromadzeniem zostają doliczone do kosztu usługi. Kolejny czynnik to czas, w jakim powinna być wykonana wycena. Szybsza wycena, o ile będzie możliwa, to dodatkowy koszt. Pomimo tak wielu zmiennych, poszczególni rzeczoznawcy oferują swoje usługi w zbliżonych stawkach.

czytaj więcej

Wycena nieruchomości Wieliczka

Swoją ofertę kieruję także do mieszkańców Wieliczki oraz innych podkrakowskich miejscowości. Także w tych okolicach zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi stale rośnie. Z pomocy rzeczoznawców korzystają osoby fizyczne, banki, sądy, urzędy, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty. Robią to nie tylko w celu ustalenia ceny kupna i sprzedaży, ale też np. do obliczenia wielkości opłaty skarbowej, zabezpieczenia kredytu, wysokości ubezpieczenia lub odszkodowania oraz w wielu innych sytuacjach. Należy przy tym pamiętać, że wartość nieruchomości a cena to dwie osobne kwestie. Rzeczoznawca dokonuje wyceny według przepisów prawnych, natomiast jego wycena nie obliguje do sprzedaży nieruchomości w takiej cenie. Koszt zakupu nieruchomości może być niższy lub wyższy, w zależności od różnych czynników. Ostatecznie zależy od warunków umowy, które zaakceptują obie strony transakcji. Przeważnie jest to jednak zbliżona suma do specjalistycznej wyceny nieruchomości Wieliczka, Kraków i okoliczne miejscowości.

Zapraszamy także do zapoznania się naszą ofertą w zakresie:

  • wycena działki
  • – wycena domu
  • wycena mieszkania własnościowego, jak i spółdzielczego
  • – wycena kamienicy
  • – wycena obiektów komercyjnych, przemysłowych i usługowych( biura, magazyny, hale produkcyjne)
  • wycena służebności (przesyłu, dojazdu, itd.)

Zapraszam do kontaktu – Kalbarczyk Rzeczoznawcy Kraków

Tel. 505-571-866