Czym jest działka budowlana?

W pierwszej kolejności należy określić, czym jest działka?

A więc działka to ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Ciągłość (spójność obszarowa) działki oznacza, że nie może ona być złożona z dwóch lub więcej rozłącznych obiektów powierzchniowych.

Położenie w granicach obrębu gwarantuje, że obraz graficzny działki mieści się na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej. W przypadku obiektów wydłużonych działki wyznaczane są w sposób, aby ich granice pokrywały się z granicami obrębów ewidencyjnych.

Jednorodność prawną gruntów rozpatruje się wyłącznie w ramach praw do nieruchomości uwidacznianych w ewidencji gruntów i budynków.

Działka jest określona pod względem geometrycznym poprzez jej wydzielenie z otoczenia liniami granicznymi wyznaczanymi przez punkty załamania granic. Fizycznie w punktach załamania granic umieszcza się znaki graniczne, zaś linie graniczne mogą być reprezentowane w terenie przez obiekty zagospodarowania typu: ogrodzenia, ściany budynku, itp.

Znając definicję działki możemy przejść do działki budowlanej. Otóż działka budowlana to działka, która jest przeznaczona pod zabudowę różnego typu – mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną, usługową różnego rodzaju, przemysłową, a nawet drogową. Przeznaczenie działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskana przez inwestora decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Definicję działki budowlanej zawiera:

  1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Cena za działkę budowlaną.

Cena działki budowlanej zależy od jej lokalizacji, kształtu, powierzchni, dostępności do urządzeń infrastruktury technicznej, drogi dojazdowej oraz innych czynników. W Krakowie, Wieliczce i sąsiednich terenach województwa małopolskiego, a także na terenie całej Polski ceny za działki budowlane maja bardzo dużą rozpiętość cenową, wiec zalecane jest przy zakupie lub sprzedaży poprosić lokalnego rzeczoznawcę majątkowego o wycenę w formie operatu szacunkowego lub poradę. Tylko rzeczoznawca majątkowy ma dostęp do bazy danych transakcji nieruchomości i na jej podstawie może wycenić działkę budowlaną.

Jak wycenić działkę budowlaną?

Jak już pisałem powyżej, wycenę działki budowlanej może wykonać jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Przy wycenie działki budowalnej rzeczoznawca majątkowy bierze pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na wartość działki, dostępne informacje branżowe, informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych oraz informacje uzyskane od właściciela. Do wyceny działki budowlanej rzeczoznawca majątkowy musi uzyskać od zleceniodawcy aktualny wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą, ewentualnie mapę ewidencji gruntów. Posiadając wszystkie dokumenty oraz informacje rzeczoznawca majątkowy może dokonać wyceny działki budowlanej, w oparciu, o którą można bezpiecznie zawrzeć transakcję kupna sprzedaży lub zaciągnąć kredyt hipoteczny.